Nikon SMZ1270i mit PPS32
Nikon Stereomikroskop SMZ1270i (MNA52110), Zoom 12,7:1, frei konfigurierbar