Nikon SMZ18 mit PPS32
Nikon Stereomikroskop SMZ18 (MNA53000), Zoom 18:1, frei konfigurierbar